Powered By

Free XML Skins for Blogger

Powered by Blogger

‘Abdullah bin Jahsy Al Asady

(Orang pertama bergelar Amirul Mukminin)

Sahabat yang kita bicarakan ini mempunyai hubungan kekeluargaan yang erat dengan
Rasulullah saw. Dia termasuk kelompok orang-orang yang pertama masuk Islam (As Sabiqunal
Awwalun). Dia putera bibi Rasulullah, Umai,uah binli Abdul Muihihalib. Di samping itu dia ipar
Rasulullah. Kerana saudara perempuannya, Zainab hush Jahsy, isteri Nabi saw., salah seorang
ibu orang-orang mukmin (Ummahatul Mu ‘minin).
Dia orang pertama dipercayai Rasulullah membawa petaka (bendera) Islam pertama. Dia
pulalah orang pertama yang dipanggilkan “Amirul Mu’minin.”
Nama lengkapnya “ABDULLAH BIN JAHSY AL ASADY”
‘Abdullah bin Jahsy Al-Asady masuk Islam sebelum Rasulullah saw. masuk ke rumah
Al-Arqam. Rumah itu menjadi terkenal, kerana ketika pemeluk Islam masih dapat dihitung
dengan jari, Rasulullah sering berkumpul di sana dengan para sahabat yang seiman. Kerana itu
jelas ‘Abdullah termasuk kelompok pertama orang-orang yang masuk Islam.

Ketika Rasulullah mengizinkan para sahabat hijrah ke Madinah, ‘Abdullah bin Jahsy
tercatat sebagai orang kedua yang hijrah. Iaitu sesusah Abu Salamah. Mereka hij rah
menyelamatkan agama dan diri mereka dari tekanan dan penganiayaan kaum, kafir Quraisy.
Mereka hijrah ke pada Allah dan kerana Allah. Untuk itu ditinggalkannya famili, karib kerabat,
harta kekayaan dan kampung hala man yang dicintainya, kerana mereka lebih mencintai Allah
dan Rasul-Nya.
Bagi ‘Abdullah bin Jahsy, hijrah ke Madinah bukanlah merupakan pengalaman baru.
Kerana sebelum itu dia telah pernah hijrah ke Habsyah beserta sebagian keluarga nya Kali ini dia
hijrah lebih lengkap dan menyeluruh. Dia hijrah ke Madinah beserta isteri, anak-anak, saudara
saudaranya sebapak, laki-laki dan perempuan, tua muda, dan anak-anak. Rumah tangganya
adalah rumah tangga Islam dan kabilahnya kabilah Islam.
Setelah mereka keluar dan Makkah, kampung hala man mereka yang ditinggal kelihatan
sedih dan memilukan. Sunyi dan hampa bagaikan tak pernah didiami. Tidak terdengar lagi di
sana suara anak-anak dan orang bercakap -cakap.
Belum begitu jauh mereka meninggalkan Makkah, para pembesar Quraisy patroli kelilng
kota memeriksa keadaan dan siapa di antara kaum muslimin yang hijrah. Para pembesar yang
turut memeriksa itu antara lain Abu Jahil dan ‘Utbah bin Rabi’ah.
‘Utbah menengok perkampungan Banu Jahsy. Dia melihat pintu-pintu rumah bagaikan
meratap menghempas-hempaskan diri ditiup angin. Anginpun turut menangis menyanyikan
lagu sunyi ditinggalkan penduduk yang biasa ceria dalam kedamaian.
“Perkampungan Bani Jahsy meratap sunyi ditinggalkan penduduknya,” kata ‘Utbah
kepada Abu Jahil.
“Mari kita periksa!” kata Abu Jahil
Abu Jahil masuk ke rumah ‘Abdullah bin Jahsy. Rumahnya terhitung paling bagus dan
dia terbilang penduduk terkaya. Melihat harta yang banyak ditinggal begitu saja oleh ‘Abdullah
bin Jahsy, timbul tamak Ab Jahil. Diambilnya harta itu semua, dirampasnya menjadi miliknya.
Tak ketinggalan pula harta keluarga yang lain-lain, saudara saudara ‘Abdullah bin Jahsy.
Ketika ‘Abdullah mendengar kabar perbuatan Abu Jahil yang terkutuk itu, dia mengadu
kepada Rasulullah.
“Tidak relakah engkau, hai ‘Abdullah? Allah menggantinya dengan rumah yang lebih
baik di surga?”, jawab Rasulullah.
“Tentu saja rela, ya Rasulullah!” kata ‘Abdullah. “Nah.. itulah untukmu!” kata
Rasulullah meyakinkan. Maka sejuklah hati ‘Abdullah.
‘Abdullah bin Jahsy merasa tenteram tinggal di Madinah, setelah ditempa dengan
berbagai penderitaan selama hijrah ke Habsyah. Dia merasa damai bersama saudara-sau dara se-
Islam, kaum Anshar, setelah mengalami tekanan dan penganiayaan di tengah-tengah bangsanya
sendiri, kaum Quraisy. Walaupun harus bekerja keras untuk mem pertahankan hidup beserta
keluarga besarnya, namun dia selalu gembira dan bersemangat. Tetapi sayang hal itu tidak lama
dinikmatinya. Allah Ta’ala masih mengujiya dengan ujian yang paling berat sejak dia masuk
Islam. Murtadkah dia kerana ujian itu? Kembalikah dia kepada agama nenek moyangnya?
Marilah kita simak kisahnya menerima cobaan yang pahit itu.

Rasulullah saw. memilih delapan orang yang dipandang cakap untuk membentuk ‘askar
(pasukan tentara). Iaitu sebagai langkah pertama pembangunan tentara Islam. Di antara mereka
terpilih ‘Abdullah bin Jahsy dan Sa’ad bin Abi Waqqash.
Dalam pengarahannya Rasulullah mengatakan, “Angkatlah orang yang paling sabar
menderita haus dan lapar di antara kalian untuk menjadi “Amir” (komandan)!”
Mereka sepakat mengangkat ‘Abdullah bin Jahsy menjadi Amir. Sebuah bendera
diikatkan Rasulullah dengan tangan beliau pada tangkainya, kemudian diserahkannya kepada
“Abdullah bin Jahsy dengan resmi. Itulah bendera pertama dalam Islam. Dan ‘Abdullah bin Jah
sy orang pertama pula dipercaya membawa bendera itu.
Sesuai dengan jabatan dan tugasnya melola perta hanan, keamanan dan ketertiban kaum
muslimin, maka dia digelari “Amir”. Kerana itu di apulalah orang per tamd bergelar “Amirul
Mu’Minin I)
Pada suatu hari setelah dia dilantik menjadi Amir, Rasulullah menugaskan ‘Abdullah
dan pasukannya dengan sebuah Surat Perintah melakukan expedisi (patroli) dengan tugas
pengintaian. Beliau melarang membuka Surat Perintah tersebut, melainkan sesudah dua hari
perjalanan. Setelah dua hari perjalanan, ‘Abdullah membuka Surat Perintah dan membaca:
1) Dalam riwayat lain. orang yang pertama diserahi membawa bendera Islam ia Hamzah bin
Abdul Muthathalib, paman Rasulullah.
“Bila engkau membaca surat ini, terus berjalan sampai ke Makkah, antara Thaif dan
Makkah. Amati dengan seksama gerak-gerik kaum Quraisy, dan segera melapor kepada kami!”
“Saya dengar dan saya patuh, hai Nabi!” kata ‘Abdullah selesai membaca surat tersebut.
Maka dikumpulkannya anggota pasukannya seraya berkata, “Rasulullah
memerintahkan saya pergi ke Makkah. Kita diperintahkan melakukan pengintaian terhadap
kuam Quraisy, mengamat-amati gerak-gerik mereka dengan saksama, dan senantiasa melapor
kepada beliau. Beliau melarang saya memaksa kalian. Kerana itu siapa ingin syahid, silakan
terus menyertai saya dalam tugas ini, dan siapa takut, pulanglah sekarang! Kalian tidak akan
dihukum atau disakiti.”
“Segala perintah kami dengar dan kami patuhi, ya Rasulullah! Kami terus menyertai
Anda sesuai dengan perintah Rasulullah!” jawab mereka serentak dan bersema ngat.
Tiba di Nakhlah mereka langsung memeriksa medan dan menyiapkan pos pengintaian.
Kemudian ‘Abdullah membagi-bagi tugas untuk mengintai dan mengamat amati kegiatan kaum
Quraisy.
Sementara mereka bersiap-siap demikian, tiba-tiba terlihat di kejauhan sebuah kafilah
Quraisy terdiri tempat orang. Iaitu ‘Amr bin Hadhramy, Hakam bin Kaysan, ‘Utsman bin
‘Abdullah, dan saudaranya Al-Mughirah. Mereka membawa barang dagangannya seperti kulit,
anggur, dan sebagainya, iaitu barang-barang yang biasa diperdagangkan kaum Qiraisy.
‘Abdullah bin Jahsy bermusyawarah dengan pasukan nya, apakah kafilah itu akan
diserang atau tidak. Hari itu adalah hari terakhir bulan Haram. Jika kafilah itu diserang, berarti
mereka menyerang dalam bulan Haram. maka berarti pula melanggar kehormatan bulan Haram,
dan mengundang kemarahan seluruh bangsa Arab. Jika mereka dibiarkan lewat, mereka masuk
ke Tanah Haram (Makkah); berarti membiarkan mereka masuk ke tempat aman, kerana disana
dilarang berperang.

Akhirnya mereka memutuskan untuk menyerang dan merampas harta mereka. Mereka
berhasil menewaskan seorang anggota rombongan Quraisy. Dua orang tertawan dan seorang
lagi meloloskan diri.
‘Abdullah bin Jahsy dan pasukannya membawa tawan an dan harta rampasan ke
Madinah. Setelah mereka tiba di hadapan Rasulullah, ternyata beliau tidak membenarkan
tindakan mereka. Beliau marah kerana mereka bertindak di luar perintah (tidak disiplin).
“Demi Allah! Saya tidak memerintahkan kalian menyerang, merampas, menawan,
apalagi membunuh. Saya memerintahkan mencari berita mengenai orang-orang Qu raisy,
mengamat-amati gerak-gerik mereka, kemudian melaporkannya kepada saya,” kata Rasulullah
marah.
Rasulullah menangguhkan putusan mengenai kedua tawanan dan harta rampasan.
Beliau tidak mengusiknya sementara menunggu putusan dan Allah. “Abdullah bin
2) Bulan Haram ialah bulan Dzi Qaidah, DzuI Hijjah, Muharram, dan Rajab. Dalam bulan-bulan
tersebut orang Arab dilarang (haram) berperang. Jahsy dan pasukan diberhentikan. Mereka jelas
bersalah kerana tidak disiplin, dan bertindak di luar perintah Rasulullah. Hukuman itu
menyebabkan mereka serba sulit. Kaum muslimin mencela mereka, sehingga mereka merasa
dipencilkan. Kedamaian yang dinikmati ‘Abdullah sejak hijrah ke Madinah, kini bertukar
dengan kegelisahan, kesedihan, penyesalan dan rasa tertekan. Bila berpapasan dengan kaum
muslimin, mereka berkata mencemooh, “Inikah dia yang melanggar perintah Rasullullah ?“
Kesedihan dan penyesalan semakin mencekam ketika mereka ketahui kaum Quraisy
mengambil kesempatan dari kasus tersebut. Orang-orang Quraisy meningkatkan tekanan
mereka terhadap Rasulullah. Mereka menggembar-gemborkan di kalangan kabilah-kabilah
Arab: “Muhammad menghalalkan bulan Haram.. Muhammad me numpahkan darah dalam
bulan Haram. Muhammad merampas dan menawan....”
‘Abdullah menyadari, kerana kecerobohannya dia telah memberikan senjata yang
ampuh kepada kaum Qu raisy untuk merangkul kabilah-kabilah Arab bersimpati kepada mereka
untuk memusuhi Rasulullah dan kaum muslimin. Bahkan dapat mengundang agresi mereka
secara fisik. -
Tidak dapat dibayangkan bagaimana beratnya beban moril yang ditanggung ‘Abdullah
bin Jahsy dan kawan kawan. Dia terjepit antara kawan dan lawan. Allah menguji imannya
kembali dengan ujian yang tidak ringan, sampai ujian itu mencapai titik tertentu yang ditetapkan
Allah. Namun begitu imannya tidak goyang. Dia selalu tobat dan istighfar kepada Allah Ta’ala.
Setelah ujian itu sampai di puncaknya, padahal mereka senantiasa tobat dan istighfar, maka
Allah memberi kabar gembira melalui Nabi-Nya. Allah mengampuni tindakan mereka dengan
menurunkan wahyu kepada Rasulullah:
Mereka hertanya kepadainu perihal berperang pada bulan Haram. Katakanlah:
Berperang dalam bulan Haram adalah dosa besar; tetapi menghalangi (manusia) dari jalan Allah,
kafir kepada Allah, menghalangi masuk Masjidil Haram dan mengusir pendnduk dari
sekitarnya, lebih besar dosanya di sisi Allah. Dan membuat fitnah lebih besar dosanya daripada
memunuh. Mereka tidak akan henti-hentinya memerangi kamu sampai meeka berhasil
mengembalikan kamu kepada kekafiran. seandainya mereka sanggup. Barangsiapa yang murtad
di antara kamu dan agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran. maka mereka itulah orang yang
sia-sia amalannya di dunia dan akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di
dalamnya. “ (Al-Baqarah, 21).

Sesudah ayat yang mulia itu turun, tenanglah hati Rasulullah. Harta rampasan disita
untuk Baitul Mal. Kedua tawanan diminta wang tebusan. Beliau menyatakan setuju dengan
tindakan ‘Abdullah bin Jahsy dan kawan-kawan, sesuai dengan ketentuan Allah.
Kerana kasus mereka merupakan kasus besar dalam kehidupan kaum Muslimin, maka
rampasan tercatat dalam sejarah Islam sebagai rampasan pertama. Musuh yang mereka
tewaskan, kaum musyrik pertama yang tertumpah darahnya di tangan kaum muslimin. Tawan
an mereka adalah tawanan pertama yang jatuh ke tangan kaum muslimin. Bendera pasukan
mereka, bendera pertama yang diikatkan Rasulullah saw., iaitu bendera Islam. Amir (komandan)
pasukan, ‘Abdullah bin Jahsy, orang pertama dipanggilkan “Amirul Mu’minin.”
Tidak berapa lama kemudian terjadi perang Badar. Ujian bagi ‘Abdullah bin Jahsy
agaknya belum selesai. Dia cidera dalam perang tersebut. Sesudah itu menyusul pula perang
Uhud. Suatu peristiwa yang dialami ‘Ab dullah dengan sahabatnya Sa’ad bin Abi Waqqash,
merupakan kenang-kenangan yang tak dapat mereka lupakan dalam peperangan ini. Marilah
kita simak cerita Sa’ad yang mengisahkan pengalamannya dengan ‘Abdullah.
Kata Sa’ad, “Ketika terjadi perang Uhud, ‘Abdullah bin Jahsy menemui saya seraya
bertanya, “Tidak mendo’akah engkau?”
“Tentu...! “jawabku.
Kami berpencil ke sebuah pojok, lalu saya mendo’a:
“Ya, Rabbi! Jika saya bersua musuh, persuakanlah saya dengan orang yang .sangat jahat
dan buas. Saya akan bertempur melawannya. Berilah saya kemenangan, sehingga dia tewas di
tangan saya dan kurampas perlengkapannya.” -
‘Abdulllah bin Jahsy mengaminkan do’a saya. Kemu dian dia mendo’a pula;
‘Wahai Allah! Berilah saya rezki seorang musuh yang sangat jahat dan buas. Saya akan
melawannya demi Engkau, tetapi kemudian dia kembali menewaskan saya. Kemudian
dipotongnya hidung dan telinga saya. Bila esok saya menemui Engkau, Engkau bertanya kepada
saya,
“Mengapa hidung dan telingamu buntung, hai ‘Abdul lah?” Saya menjawab, “Kerana membela
Agama dan Rasul Engkau!” Lalu Engkau berkata, “Shadaqta... (engkau benar).”
Kata Sa’ad selanjutnya, “Do’a ‘Abdullah bin Jahsy lebih bagus daripada do’a saya. Saya
temui dia petang hri, kudapati dia telah tewas sesuai dengan do’anya. Hidung dan telinganya
buntung dan digantungkan orang pada sebatang pohon dengan seutas tali.”
Allah Ta’ala memperkenankan do’a ‘Abdullah bin Jahsy. Allah memuliakannya sebagai
syahid, berbareng an dengan pamannya Sayyidus Syuhada, Hamzah bin ‘Abdul Muththalib.
Rasulullah menguburkan mereka berdua dalam satu kuburan. Air mata Rasulullah yang suci
mengalir menyirami kubur mereka, menambah harumnya darah syahid yang tertumpah
melumuri jasad.
Radhiyallahu ‘anhuma. Amin!!!
“Bila engkau membaca surat ini, terus berjalan sampai ke Makkah, antara Thaif dan
Makkah. Amati dengan seksama gerak-gerik kaum Quraisy, dan segera melapor kepada kami!”

“Saya dengar dan saya patuh, hai Nabi!” kata ‘Abdullah selesai membaca surat tersebut.
Maka dikumpulkannya anggota pasukannya seraya berkata, “Rasulullah
memerintahkan saya pergi ke Makkah. Kita diperintahkan melakukan pengintaian terhadap
kuam Quraisy, mengamat-amati gerak-gerik mereka dengan saksama, dan senantiasa melapor
kepada beliau. Beliau melarang saya memaksa kalian. Kerana itu siapa ingin syahid, silakan
terus menyertai saya dalam tugas ini, dan siapa takut, pulanglah sekarang! Kalian tidak akan
dihukum atau disakiti.”
“Segala perintah kami dengar dan kami patuhi, ya Rasulullah! Kami terus menyertai
Anda sesuai dengan perintah Rasulullah!” jawab mereka serentak dan bersema ngat.
Tiba di Nakhlah mereka langsung memeriksa medan dan menyiapkan pos pengintaian.
Kemudian ‘Abdullah membagi-bagi tugas untuk mengintai dan mengamat amati kegiatan kaum
Quraisy.
Sementara mereka bersiap-siap demikian, tiba-tiba terlihat di kejauhan sebuah kafilah
Quraisy terdiri tempat orang. Iaitu ‘Amr bin Hadhramy, Hakam bin Kaysan, ‘Utsman bin
‘Abdullah, dan saudaranya Al-Mughirah. Mereka membawa barang dagangannya seperti kulit,
anggur, dan sebagainya, iaitu barang-barang yang biasa diperdagangkan kaum Qiraisy.
‘Abdullah bin Jahsy bermusyawarah dengan pasukan nya, apakah kafilah itu akan
diserang atau tidak. Hari itu adalah hari terakhir bulan Haram. Jika kafilah itu diserang, berarti
mereka menyerang dalam bulan Haram. maka berarti pula melanggar kehormatan bulan Haram,
dan mengundang kemarahan seluruh bangsa Arab. Jika mereka dibiarkan lewat, mereka masuk
ke Tanah Haram (Makkah); berarti membiarkan mereka masuk ke tempat aman, kerana disana
dilarang berperang.
Akhirnya mereka memutuskan untuk menyerang dan merampas harta mereka. Mereka
berhasil menewaskan seorang anggota rombongan Quraisy. Dua orang tertawan dan seorang
lagi meloloskan diri.
‘Abdullah bin Jahsy dan pasukannya membawa tawan an dan harta rampasan ke
Madinah. Setelah mereka tiba di hadapan Rasulullah, ternyata beliau tidak membenarkan
tindakan mereka. Beliau marah kerana mereka bertindak di luar perintah (tidak disiplin).
“Demi Allah! Saya tidak memerintahkan kalian menyerang, merampas, menawan,
apalagi membunuh. Saya memerintahkan mencari berita mengenai orang-orang Qu raisy,
mengamat-amati gerak-gerik mereka, kemudian melaporkannya kepada saya,” kata Rasulullah
marah.
Rasulullah menangguhkan putusan mengenai kedua tawanan dan harta rampasan.
Beliau tidak mengusiknya sementara menunggu putusan dan Allah. “Abdullah bin
2) Bulan Haram ialah bulan Dzi Qaidah, DzuI Hijjah, Muharram, dan Rajab. Dalam bulan-bulan
tersebut orang Arab dilarang (haram) berperang. Jahsy dan pasukan diberhentikan. Mereka jelas
bersalah kerana tidak disiplin, dan bertindak di luar perintah Rasulullah. Hukuman itu
menyebabkan mereka serba sulit. Kaum muslimin mencela mereka, sehingga mereka merasa
dipencilkan. Kedamaian yang dinikmati ‘Abdullah sejak hijrah ke Madinah, kini bertukar
dengan kegelisahan, kesedihan, penyesalan dan rasa tertekan. Bila berpapasan dengan kaum
muslimin, mereka berkata mencemooh, “Inikah dia yang melanggar perintah Rasullullah ?“
Kesedihan dan penyesalan semakin mencekam ketika mereka ketahui kaum Quraisy
mengambil kesempatan dari kasus tersebut. Orang-orang Quraisy meningkatkan tekanan
mereka terhadap Rasulullah. Mereka menggembar-gemborkan di kalangan kabilah-kabilah
Arab: “Muhammad menghalalkan bulan Haram.. Muhammad me numpahkan darah dalam
bulan Haram. Muhammad merampas dan menawan....”
‘Abdullah menyadari, kerana kecerobohannya dia telah memberikan senjata yang
ampuh kepada kaum Qu raisy untuk merangkul kabilah-kabilah Arab bersimpati kepada mereka
untuk memusuhi Rasulullah dan kaum muslimin. Bahkan dapat mengundang agresi mereka
secara fisik. -
Tidak dapat dibayangkan bagaimana beratnya beban moril yang ditanggung ‘Abdullah
bin Jahsy dan kawan kawan. Dia terjepit antara kawan dan lawan. Allah menguji imannya
kembali dengan ujian yang tidak ringan, sampai ujian itu mencapai titik tertentu yang ditetapkan
Allah. Namun begitu imannya tidak goyang. Dia selalu tobat dan istighfar kepada Allah Ta’ala.
Setelah ujian itu sampai di puncaknya, padahal mereka senantiasa tobat dan istighfar, maka
Allah memberi kabar gembira melalui Nabi-Nya. Allah mengampuni tindakan mereka dengan
menurunkan wahyu kepada Rasulullah:
Mereka hertanya kepadainu perihal berperang pada bulan Haram. Katakanlah:
Berperang dalam bulan Haram adalah dosa besar; tetapi menghalangi (manusia) dari jalan Allah,
kafir kepada Allah, menghalangi masuk Masjidil Haram dan mengusir pendnduk dari
sekitarnya, lebih besar dosanya di sisi Allah. Dan membuat fitnah lebih besar dosanya daripada
memunuh. Mereka tidak akan henti-hentinya memerangi kamu sampai meeka berhasil
mengembalikan kamu kepada kekafiran. seandainya mereka sanggup. Barangsiapa yang murtad
di antara kamu dan agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran. maka mereka itulah orang yang
sia-sia amalannya di dunia dan akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di
dalamnya. “ (Al-Baqarah, 21).
Sesudah ayat yang mulia itu turun, tenanglah hati Rasulullah. Harta rampasan disita
untuk Baitul Mal. Kedua tawanan diminta wang tebusan. Beliau menyatakan setuju dengan
tindakan ‘Abdullah bin Jahsy dan kawan-kawan, sesuai dengan ketentuan Allah.
Kerana kasus mereka merupakan kasus besar dalam kehidupan kaum Muslimin, maka
rampasan tercatat dalam sejarah Islam sebagai rampasan pertama. Musuh yang mereka
tewaskan, kaum musyrik pertama yang tertumpah darahnya di tangan kaum muslimin. Tawan
an mereka adalah tawanan pertama yang jatuh ke tangan kaum muslimin. Bendera pasukan
mereka, bendera pertama yang diikatkan Rasulullah saw., iaitu bendera Islam. Amir (komandan)
pasukan, ‘Abdullah bin Jahsy, orang pertama dipanggilkan “Amirul Mu’minin.”
Tidak berapa lama kemudian terjadi perang Badar. Ujian bagi ‘Abdullah bin Jahsy
agaknya belum selesai. Dia cidera dalam perang tersebut. Sesudah itu menyusul pula perang
Uhud. Suatu peristiwa yang dialami ‘Ab dullah dengan sahabatnya Sa’ad bin Abi Waqqash,
merupakan kenang-kenangan yang tak dapat mereka lupakan dalam peperangan ini. Marilah
kita simak cerita Sa’ad yang mengisahkan pengalamannya dengan ‘Abdullah.
Kata Sa’ad, “Ketika terjadi perang Uhud, ‘Abdullah bin Jahsy menemui saya seraya
bertanya, “Tidak mendo’akah engkau?”
“Tentu...! “jawabku.
Kami berpencil ke sebuah pojok, lalu saya mendo’a:
“Ya, Rabbi! Jika saya bersua musuh, persuakanlah saya dengan orang yang .sangat jahat
dan buas. Saya akan bertempur melawannya. Berilah saya kemenangan, sehingga dia tewas di
tangan saya dan kurampas perlengkapannya.” -
‘Abdulllah bin Jahsy mengaminkan do’a saya. Kemu dian dia mendo’a pula;
‘Wahai Allah! Berilah saya rezki seorang musuh yang sangat jahat dan buas. Saya akan
melawannya demi Engkau, tetapi kemudian dia kembali menewaskan saya. Kemudian
dipotongnya hidung dan telinga saya. Bila esok saya menemui Engkau, Engkau bertanya kepada
saya,
“Mengapa hidung dan telingamu buntung, hai ‘Abdul lah?” Saya menjawab, “Kerana membela
Agama dan Rasul Engkau!” Lalu Engkau berkata, “Shadaqta... (engkau benar).”
Kata Sa’ad selanjutnya, “Do’a ‘Abdullah bin Jahsy lebih bagus daripada do’a saya. Saya
temui dia petang hri, kudapati dia telah tewas sesuai dengan do’anya. Hidung dan telinganya
buntung dan digantungkan orang pada sebatang pohon dengan seutas tali.”
Allah Ta’ala memperkenankan do’a ‘Abdullah bin Jahsy. Allah memuliakannya sebagai
syahid, berbareng an dengan pamannya Sayyidus Syuhada, Hamzah bin ‘Abdul Muththalib.
Rasulullah menguburkan mereka berdua dalam satu kuburan. Air mata Rasulullah yang suci
mengalir menyirami kubur mereka, menambah harumnya darah syahid yang tertumpah
melumuri jasad.
Radhiyallahu ‘anhuma. Amin!!!
Jahsy dan pasukan diberhentikan. Mereka jelas bersalah kerana tidak disiplin, dan bertindak di
luar perintah Rasulullah. Hukuman itu menyebabkan mereka serba sulit. Kaum muslimin
mencela mereka, sehingga mereka merasa dipencilkan. Kedamaian yang dinikmati ‘Abdullah
sejak hijrah ke Madinah, kini bertukar dengan kegelisahan, kesedihan, penyesalan dan rasa
tertekan. Bila berpapasan dengan kaum muslimin, mereka berkata mencemooh, “Inikah dia yang
melanggar perintah Rasullullah ?“
Kesedihan dan penyesalan semakin mencekam ketika mereka ketahui kaum Quraisy
mengambil kesempatan dari kasus tersebut. Orang-orang Quraisy meningkatkan tekanan
mereka terhadap Rasulullah. Mereka menggembar-gemborkan di kalangan kabilah-kabilah
Arab: “Muhammad menghalalkan bulan Haram.. Muhammad me numpahkan darah dalam
bulan Haram. Muhammad merampas dan menawan....”
‘Abdullah menyadari, kerana kecerobohannya dia telah memberikan senjata yang
ampuh kepada kaum Qu raisy untuk merangkul kabilah-kabilah Arab bersimpati kepada mereka
untuk memusuhi Rasulullah dan kaum muslimin. Bahkan dapat mengundang agresi mereka
secara fisik. -
Tidak dapat dibayangkan bagaimana beratnya beban moril yang ditanggung ‘Abdullah
bin Jahsy dan kawan kawan. Dia terjepit antara kawan dan lawan. Allah menguji imannya
kembali dengan ujian yang tidak ringan, sampai ujian itu mencapai titik tertentu yang ditetapkan
Allah. Namun begitu imannya tidak goyang. Dia selalu tobat dan istighfar kepada Allah Ta’ala.
Setelah ujian itu sampai di puncaknya, padahal mereka senantiasa tobat dan istighfar, maka
Allah memberi kabar gembira melalui Nabi-Nya. Allah mengampuni tindakan mereka dengan
menurunkan wahyu kepada Rasulullah:
Mereka hertanya kepadainu perihal berperang pada bulan Haram. Katakanlah:
Berperang dalam bulan Haram adalah dosa besar; tetapi menghalangi (manusia) dari jalan Allah,
kafir kepada Allah, menghalangi masuk Masjidil Haram dan mengusir pendnduk dari
sekitarnya, lebih besar dosanya di sisi Allah. Dan membuat fitnah lebih besar dosanya daripada
memunuh. Mereka tidak akan henti-hentinya memerangi kamu sampai meeka berhasil
mengembalikan kamu kepada kekafiran. seandainya mereka sanggup. Barangsiapa yang murtad
di antara kamu dan agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran. maka mereka itulah orang yang
sia-sia amalannya di dunia dan akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di
dalamnya. “ (Al-Baqarah, 21).
Sesudah ayat yang mulia itu turun, tenanglah hati Rasulullah. Harta rampasan disita
untuk Baitul Mal. Kedua tawanan diminta wang tebusan. Beliau menyatakan setuju dengan
tindakan ‘Abdullah bin Jahsy dan kawan-kawan, sesuai dengan ketentuan Allah.
Kerana kasus mereka merupakan kasus besar dalam kehidupan kaum Muslimin, maka
rampasan tercatat dalam sejarah Islam sebagai rampasan pertama. Musuh yang mereka
tewaskan, kaum musyrik pertama yang tertumpah darahnya di tangan kaum muslimin. Tawan
an mereka adalah tawanan pertama yang jatuh ke tangan kaum muslimin. Bendera pasukan
mereka, bendera pertama yang dikatkan Rasulullah saw., iaitu bendera Islam. Amir (komandan)
pasukan, ‘Abdullah bin Jahsy, orang pertama dipanggilkan “Amirul Mu’minin.”
Tidak berapa lama kemudian terjadi perang Badar. Ujian bagi ‘Abdullah bin Jahsy
agaknya belum selesai. Dia cidera dalam perang tersebut. Sesudah itu menyusul pula perang
Uhud. Suatu peristiwa yang dialami ‘Ab dullah dengan sahabatnya Sa’ad bin Abi Waqqash,
merupakan kenang-kenangan yang tak dapat mereka lupakan dalam peperangan ini. Marilah
kita simak cerita Sa’ad yang mengisahkan pengalamannya dengan ‘Abdullah.
Kata Sa’ad, “Ketika terjadi perang Uhud, ‘Abdullah bin Jahsy menemui saya seraya
bertanya, “Tidak mendo’akah engkau?”
“Tentu...! “jawabku.
Kami berpencil ke sebuah pojok, lalu saya mendo’a:
“Ya, Rabbi! Jika saya bersua musuh, persuakanlah saya dengan orang yang .sangat jahat
dan buas. Saya akan bertempur melawannya. Berilah saya kemenangan, sehingga dia tewas di
tangan saya dan kurampas perlengkapannya.” -
‘Abdulllah bin Jahsy mengaminkan do’a saya. Kemu dian dia mendo’a pula;
‘Wahai Allah! Berilah saya rezki seorang musuh yang sangat jahat dan buas. Saya akan
melawannya demi Engkau, tetapi kemudian dia kembali menewaskan saya. Kemudian
dipotongnya hidung dan telinga saya. Bila esok saya menemui Engkau, Engkau bertanya kepada
saya,
“Mengapa hidung dan telingamu buntung, hai ‘Abdul lah?” Saya menjawab, “Kerana membela
Agama dan Rasul Engkau!” Lalu Engkau berkata, “Shadaqta... (engkau benar).”
Kata Sa’ad selanjutnya, “Do’a ‘Abdullah bin Jahsy lebih bagus daripada do’a saya. Saya
temui dia petang hari, kudapati dia telah tewas sesuai dengan do’anya. Hidung dan telinganya
buntung dan digantungkan orang pada sebatang pohon dengan seutas tali.”
Allah Ta’ala memperkenankan do’a ‘Abdullah bin Jahsy. Allah memuliakannya sebagai
syahid, berbareng an dengan pamannya Sayyidus Syuhada, Hamzah bin ‘Abdul Muththalib.
Rasulullah menguburkan mereka berdua dalam satu kuburan. Air mata Rasulullah yang suci
mengalir menyirami kubur mereka, menambah harumnya darah syahid yang tertumpah
melumuri jasad.
Radhiyallahu ‘anhuma. Amin!!!

Related Posts by CategoriesTidak ada komentar: